تبلیغات اصفهان

آمارها چه می گویند؟

  تور مجازی میزان علاقه مندی به استفاده از خدمات معرفی شده از سوی یک کسب و کار را تا  2برابر افزایش می دهد. آمارهای کلی از رفتارهای کاربران در سراسر دنیا نشان می دهد زمانی که یک کاربر با تور مجازی یک کسب و کار برخورد می کند و آنرا…